ISSN: 2757-7007 YAYIN ARALIĞI: Yılda 2 kez, 6 aylık dönemler halinde BAŞLANGIÇ: 2020 Haziran YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / https://icd.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl'da
İletişim Çalışmaları Dergisi

Dergimizin 6. sayısını “Özel Sayı” olarak çıkarıyoruz. Bu sayımız, İletişim Fakültemizin 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlediği “İletişim Günleri” Ulusal Kongremizde bildiri sunan akademisyenlerin, daha sonra makale haline getirerek dergimize gönderdikleri ve dergimizin hakemlerinin değerlendirmesinden geçen 13 makaleden oluşuyor. İlk kez uyguladığımız bu sistemle, Kongrede sunulan araştırmaların bildiride, konuların da hakemli dergilerde yayımlanmasına olanak sağlamış bulunuyoruz. Hatırlanacağı üzere, geçen sayımızda da erken davranarak makale haline getirilen ve hakem değerlendirmesinden geçen 7 Kongre makalesine yer verilmişti.

MAKALELER

SENTİMENT ANALİZİYLE BİTCOİN KULLANIMININ ÜLKE MARKA BİLİNİRLİĞİNE ETKİSİ: EL SALVADOR ÖRNEĞİ

Tarihin ilk çağlarından itibaren topluluk halinde yaşayan insanlar, ihtiyaçlarını giderebilmek ve günlük yaşamlarını idame ettirebilmek için trampa ekonomisine başvurmuşlardır. Trampa ekonomisinde karşılıklı ihtiyaç duyulan ürünlerin değiş tokuşu esastır ve mallar değerlerini karşılayacak biçimde bir başka mal ile değiştirilir. Zamanla insanların ürünlerin değiş tokuş oranı üzerinde anlaşamaması, değiş tokuşu gerçekleştirilen ürünlerin dayanıklılığı, taşınması gibi sorunlar para kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yazarlar: Prof. Dr. Pınar Seden MERAL, Öğr. Gör. Kaan ARIK, Araş. Gör. Münür İPEK

Sayfa No: 8-31

DESTİNASYON BİLİNİRLİĞİ VE DESTİNASYON TANITIM ARACI TERCİHİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYKOZ ÖRNEĞİ

Destinasyonların markalaşması için bölgenin somut değerleri ile somut olmayan ve destinasyonla duygusal bağ kurulması konusunda etkili olabilecek değerlerinin birlikte kullanılması önemlidir. Destinasyonu tekrar tekrar keşfetmeye istek uyandıracak bütün bu değerlerin doğru tanıtım araçlarıyla sunulması ise bir diğer önemli konudur. Beykoz ilçesi bilinirliği ve değerlerinin tespiti üzerine yapılan bu çalışmada, destinasyon tanıtımı için hangi medya araçlarının tercih edileceği konusunun da araştırılması amaçlanmaktadır.

Yazarlar: Dr. Serap BOZKURT, Büşra Nur AYDUĞAN

Sayfa No: 32-51

TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ülkemizde halkla ilişkiler mesleğine olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artmaktadır. Kurumlar hedef kitleleri ile iyi ilişkiler kurup olumlu bir imaj oluşturma konusunda tek başına yeterli gelememekte ve büyük oranda halkla ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak kurumların stratejik adımlar atarak varlığını sürdürebilmelerinde etkin bir rol üstlenen halkla ilişkiler mesleği, günümüzde önemli faydalar sağlamasına rağmen ne yazık ki kendini tam olarak kanıtlayabilmiş bir meslek değildir. Sık sık sekreterlik, reklamcılık gibi alanlarla karıştırılan halkla ilişkiler mesleği, henüz tam anlamıyla kendi mesleki farkındalığını oluşturabilmiş değildir.

Yazarlar: Nisa BADEM, Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL

Sayfa No: 52-66

E-TİCARETTE MÜŞTERİ MAĞDURİYETİ: TRENDYOL ÖRNEĞİ

İnsanların bilgi alma süreçleri gelişmeye başladıkça kendilerini her seferinde bir önceki gelişmenin de ilerisine doğru taşımaya çalışmışlardır. Sözlü kültürden ilk yazılı araçlara kadar, günümüzün son teknolojik dijital araçlarına ucu açık bir gelişimin ürünü olarak sürekli yeni araçlar ortaya çıkmaya devam etmektedir. Bireylerin birbirleriyle girdikleri etkileşimin sonucu olarak bu gelişimlerin toplumsal altyapısının geliştiğine şahit olmaktayız. Bu noktaya kadar süregelen süreçler neticesinde küresel çapta bir etkileşimin ortaya çıkışına da tanıklık etmeye devam ediyoruz.

Yazarlar: Sefa HARRANOĞLU, Prof. Dr. Deniz YENGİN, Dr. Tamer BAYRAK

Sayfa No: 67-80

MARKA İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Günümüzde teknolojik olanakların artmasıyla kurumların varlığını devam ettirebilmesi, rakiplerinden farklılaşabilmesi için dijitalleşme süreçlerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Kurumlar, farklı kanallar üzerinden mekân ve zaman sınırı olmadan hedef kitlesi ile iletişime geçerek ürün ve hizmetlerini hedef kitlesine tanıtabilme, faaliyetleri hakkında bilgilendirme imkânı elde etmektedir.

Yazarlar: Arş. Gör. Sevda ORHA HAZAR

Sayfa No: 81-95

X VE Z KUŞAĞININ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tüketiciler, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak veya tatmin olmak için bir ürün veya hizmeti satın alan birey ve gruplardır. Önceleri sadece ihtiyaçları doğrultusunda satın alma davranışında bulunan tüketicilerin değişen ve gelişen süreçle beraber artık istek ve ihtiyaçlarının boyutu da değişim ve gelişim göstermiştir. Bunların yanı sıra bireylerin içerisinde büyümüş oldukları çevre, sosyo-ekonomik durum ve yaşının da tüketim üzerinde etkisi bulunmaktadır. Tüm bu etkiler ve süreçler tüketicilerin satın alma davranışlarına da yansımıştır. Bu çalışma, 1965- 1979 yılları arasında doğan X kuşağı ve 2000 ve sonrasında doğan Z kuşağı tüketicilerinin tüketim davranışlarını hedonik tüketim ve rasyonel tüketim açısından incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yazarlar: Nurgül TOKA, Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL

Sayfa No: 96-110

DİPLOMATİK İLETİŞİMDE LİDERLERİN ROLÜ: TWIPLOMACY (TWITTER DİPLOMASİSİ) BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası ilişkilerin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği noktasında diplomasi olgusu belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle devletler arası kriz durumlarında gerek diplomatlar düzeyinde gerekse devlet yöneticileri düzeyinde atılan diplomatik adımlar uluslararası ilişkiler bilimi ile özdeşleşmiş olsa da iletişim biliminin de önemli bir alanını ifade etmektedir. İletişim bilimi alanında diplomatik iletişim şeklinde kavramsallaşan olgu, farklı formlarda da somutlaşır hale gelebilmektedir. Özellikle dijitalleşme-sosyal medya eksenli değişen dinamikler, diplomatik iletişim alanında da farklı yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Dijitalleşme olgusunun getirisi olarak ise devlet idarecileri diplomatik iletişimde sosyal medyadan yararlanabilir hale gelmiştir.

Yazarlar: Yaşar Onur TATLICIOĞLU

Sayfa No: 111-124

TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN DİZİ SÜRELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Diziler birçok ülkede televizyon yapımları arasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de ise dizilerin bambaşka bir yeri vardır. Öncelikle 1990’larda özel televizyon kanallarının açılması, sonrasında da 2000’lerde Türk dizilerinin ihraç edilmeye başlanması ile dizi sektörü büyük bir ivme yakalamış ve halen de diziler televizyon kanallarının en önemli yapımları arasında yer almaktadır. Günümüzde Türk dizileri hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı coğrafyalarda ve birçok ülkede geniş bir izleyici kitlesine sahiptir. Türk dizilerinin bu kadar çok izleyiciye ulaşması ve başarılı olmasının yanında yıllar içinde dizi sürelerinin gittikçe uzaması ve günümüzde aşırı uzun bir hale gelmesi gibi bazı olumsuz yanları da ortaya çıkmıştır.

Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi İrfan ARIK

Sayfa No: 125-145

DEMOKRATİK SİYASETTE YOZLAŞMA: HOUSE OF CARDS POLİTİK DRAMA DİZİSİNDE DENETİM VE DENGE MEKANİZMASI OLARAK MEDYA TEMSİLİ

Bu araştırma, Netflix politik draması olarak 2013 yılında gösterime giren House of Cards dizisinde temsil edilen Amerikan siyasal sistemini, medyanın denetleme ve dengeleme işlevleri eşliğinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, kendisini medya temsilleri ile sınırlamış, bu temsillerin siyasal sisteme etkilerini tartışmaya gayret göstermiştir. Geleneksel medyadan yeni medyaya doğru dönüşümün resmedildiği dizi kurgusu, habere konu olacak en kötücül insan eylemi olan öldürme ile süslenmiştir. Bu kötücül eylem ile krize giren sistem döngüsel olarak çözüme sürüklenirken, denetleme işlevi ile gazeteci ortaya çıkar ve sistemi dengeye oturtur. Bu çerçevede, siyaset bilim merceğinden dizi kurgusu disiplinler arası bir yaklaşımla içerik analizine tabi tutulmuştur.

Yazarlar: Doç. Dr. Hüdayi Sayın

Sayfa No: 146-164

HAYRAN KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: NETFLIX INSTAGRAM HESABI ÜZERİNDE LA CASA DE PAPEL DİZİ ÖRNEĞİ

Hayran kültürü içinde bulunmuş olduğumuz web çağı içerisinde medya kullanıcılarının aktif rol aldıkları bir kültürdür. İzlemek istedikleri programlar, diziler, filmler vb. tüm seçenekleri kullanıcı seçer. Bu seçimler kullanıcının kendi inisiyatifindedir. Aynı zamanda seçtikleri içeriklerle üretim yapabilir ve aynı ilgi alanları doğrultusunda içerik üreten başka kullanıcılar ile iletişimde oldukları bir kültürüdür. Kullanıcılar, tüketici konumundan üretüketici konumuna geçiş yapmıştır.

Yazarlar: Onur GİRGİN

Sayfa No: 165-178

20 ARALIK 2021

Dergimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır