ISSN: 2757-7007 YAYIN ARALIĞI: Yılda 2 kez, 6 aylık dönemler halinde BAŞLANGIÇ: 2020 Haziran YAYINCI: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / https://icd.yeniyuzyil.edu.tr/

Yeni Yüzyıl'da
İletişim Çalışmaları Dergisi

Merhabalar, İletişim Fakültemizin “İletişim Çalışmaları Dergisi”nin 5. sayısı ile karşınızdayız. İletişim Fakültesi olarak bu yıl 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde “İletişim Günleri” adı altında ilk ulusal iletişim kongremizi düzenledik. Bu kongrede sunulan bildirilerle ilgili bir seçkiyi gelecek sayımızda “özel kongre sayısı” olarak yayımlayacağız. Ancak, bu sayımızda da gerekli makale koşullarını yerine getirerek zamanında bize ulaştıran ve hakemlerden olumlu rapor alan 7 Kongre sunumuna da yer verdik. Böylece ilk kez dergimizde yayımlanan makale sayısı 11’e ulaştı!... Bu sayımızda yer alan makaleler iletişimin farklı alanlarında yapılan özgün çalışmalardan oluşuyor...

MAKALELER

GAZETECİLİKTE YENİ BİR ÖZDENETİM MODELİ: BAĞIMSIZ MEDYA OMBUDSMANLIĞI UYGULAMASI

Gazetecilik mesleğinde etik ilkeleri gözetmek ve ihlâller konusunda uyarılar yapmak ama- cıyla farklı özdenetim modelleri geliştirildi. Bunlardan en bilinenleri; Basın Konseyi, Medya Etik Kurulu ve okur temsilciliği uygulamalarıdır. Ombudsman da denilen okur temsilcisi uygulaması Türkiye’de 1999 yılında Yavuz Baydar’la Milliyet gazetesinde başladı. 2002’de Hürriyet, 2004’te Sabah, 2006’da Vatan ve 2008’de de Cumhuriyet gazetesi okur temsilcisi atadılar. Ancak bu uygulama daha fazla yaygınlaşamadı, tam tersine birer birer sonlandı- rıldı.

Yazarlar: Prof. Dr. Süleyman İrvan

Sayfa No: 8-15

K-DRAMALAR VE TÜRKİYE’DE K-DRAMA İZLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Güney Kore 1990’ların ortalarından itibaren kültür endüstrisinin gelişimine öncelik vermiştir. Kapsamlı politikalar ve finansal destekle kültür endüstrisinin gelişmesini sağlamış ve kültürel ürünlerin önemli bir ihracatçısı haline gelmiştir. 1990’ların sonlarında özellikle Stars in My Heart (Pyŏrŭn Naegasŭme, 1997), What is Love All About? (Sarangi Mwŏgillae, 1997) adlı K-dramalar Doğu ve Güney Doğu Asya’daki izleyicilerin Güney Kore popüler kültürüyle tanışmasını sağlamıştır. 2000’li yıllardan sonra ise dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasının da katkısıyla K-dramaların popülaritesi küresel bir boyut kazanmıştır.

Yazarlar: Doç. Dr. Selin TÜZÜN ATEŞALP, Araş. Gör. Melike SEJFULA

Sayfa No: 16-32

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN NEFRET DEVŞİRMEK: SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ NEFRET SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dijital kitle iletişim araçları, sahip olduğu algoritmalar sayesinde çevrimiçi ağlarda içerik üreten kullanıcılara görüş ve fikirlerini paylaşabilme olanağı vermesinin yanı sıra kaynak ile alıcı arasında yoğun etkileşim vadeden mecralardır. Bu yönüyle kullanıcıların söylem üretebildiği, görüş ya da fikir paylaşabildiği etkili mecralardır. Diğer yandan kullanıcılar tarafından üretilen ayrımcı, ötekileştiren ve nefret içeren ifadeler de bahse konu ağların algoritmaları sayesinde hızla yayılabilmektedir.

Yazarlar: Öğr. Gör. Dr. Serkan Dora, Doç. Dr. Mustafa C. Sadakaoğlu

Sayfa No: 33-45

TÜRKİYE MEDYASINDA KAYIP BEYAZ KADIN SENDROMU

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son yıllarda giderek artan şekilde uluslararası akademik tartışmalarda yer almaktadır. Medyanın bu sorunlu alanı ele alış biçimi ve özellikle şiddete maruz kalan ya da erkekler tarafından öldürülen kadınları temsil etme biçimleri ise iletişim çalışmaları alanında ağırlığını artırmaktadır. Türkiye’de bu çalışmalar gözden geçirildiğinde genelde haber dili,haber görselleri üzerinden yanlış temsil biçimleri, ataerkil kültürü içselleştiren gazetecilik pratikleri gibi konular ön plana çıkmaktadır.

Yazarlar: Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan, Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Sayfa No: 46-62

KULLANICILARIN YOUTUBE YAYINCILARINI TAKİP ETME MOTİVASYONLARININ ÜCRETLİ ABONE OLMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PARASOSYAL İLİŞKİNİN ARACI ROLÜ

Bir sosyal medya mecrası olarak YouTube’da içerik paylaşan yayıncılar, bu içeriklerini çeşitli temalar çerçevesinde hazırlarken diğer kullanıcılar, kişisel ilgi alanlarından hareketle paylaşılan bu içerikleri çeşitli ihtiyaç ve motivasyonlarla izleyebilmektedir. YouTube kullanıcıları bu yayıncıları “abone ol” seçeneği ile takip edebildiği gibi “katıl” seçeneğini tercih etmek suretiyle yayıncıların ücretli aboneleri de olabilmektedir. Bu etkileşimde olma durumu, bir taraftan yayıncı-kullanıcı ilişkisini geliştirirken diğer taraftan kullanıcıların yayıncılara yönelik parasosyal ilişki olarak da bilinen duygusal bir bağ hissetmesine yol açabilmektedir.

Yazarlar: Öğr. Gör. Dr. Yusuf Zafer Can UĞURHAN, Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR

Sayfa No: 63-80

GÖSTERGEBİLİM BAĞLAMINDA İDEALİZE EDİLMİŞ BEDENİN TÜKETİM NESNESİ OLARAK SUNUMU: MAVİ JEANS REKLAMLARI

Reklamlar, çeşitli mitler, söylemler ile bireyleri tüketime yönelten, tüketim kültürünün de önemli bir kaynağıdır. Reklamlar sadece birbirleriyle yarışmazlar aynı zamanda genel bir öneri yapmak adına kendilerine özel bir dil kullanırlar. Tüketim kültürünün en etkili araçla- rından biri olarak kabul edilen reklamlarda hedef kitleye bir nesne satın alarak yaşamlarını değiştirmeleri önerilir.

Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Gizem CANDAN, Dr. Öğr. Üyesi Gülce DÖLKELEŞ

Sayfa No: 81-96

SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARINDA DİL KULLANIMI

Bu araştırmada, “Öncü Çocuk” adlı çocuk dergisi dil kullanımı bakımından incelenmiştir. İncelemeler, derginin elektronik biçimde yayımlanan sayıları üzerinde gerçekleştirilmiştir. “Öncü Çocuk” adlı çocuk dergisi yılda dört sayı olarak yayımlanan bir dergidir. Çalışmada, derginin 2017-2021 yılları arasında yayımlanmış son yirmi sayısına ulaşılıp incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı nitel bir çalışmadır.

Yazarlar: Meltem ÇETİNKAYA

Sayfa No: 108-120

E-TİCARET SİTELERİNDE AISAS MODELİNİN INFLUENCER PAZARLAMA İLETİŞİMİ EKSENİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

Dijital pazarlama iletişimi kapsamında örneklem e-ticaret sitesinde satın alma süreçlerine influencer pazarlama iletişimi ile AISAS modelinin entegre olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim çalışma bulgularına göre; örneklem e-ticaret sitesinin potansiyel müşterilerini satın alma davranışına “videolar” başlığı altında influencer içerik üretimi ile yönlendirdiği görülmüştür. Bu sürecin AISAS modeli ile tutarlı ve yeni bir yaklaşım olduğu ortaya koyulmuştur.

Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Esgin

Sayfa No: 137-151

20 ARALIK 2021

Dergimizin web sitesi yayın hayatına başlamıştır